Aktywne Społeczności dla Europy

 

     Europejski projekt "Aktywne Społeczności dla Europy" powstał dzięki wsparciu Fundacji dla Rozwoju Partnerstwa i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz organizacji partnerskich z Bułgarii, Czarnogóry, Włoch, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Współfinansowany jest ze środków programu "Europa dla Obywateli" (Citizenship EACEA Komisji Europejskiej) oraz przez Chorwacki Urząd ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i opiewa na całkowitą kwotę 310 tys 633 euro.

 

 

Cele programu Europa dla Obywateli

  • przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli;
  • wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;
  • wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;
  • zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali całej UE;

 

Sample image

ACE w programie Europa dla Obywateli

Projekt ma celu wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE. Zachęcać do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierać realne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE. Rozwijać możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE .

Wspólny sukces

Wynikiem wspólnych działań w ramach projektu są warsztaty dla młodzieżowych liderów grup teatralnych, wprowadzające w metodę "teatru uciśnionych" w Londynie, przedstawienia "teatru uciśnionych" , wizyta studyjna w Brukseli (komisja i parlament europejski), warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, warsztaty "teatru uciśnionych" w Bułgarii, publiczne debaty lokalne oraz akcje promujące aktywność obywatelską, dwa podręczniki dla nauczycieli prezentujące techniki i metody wprowadzania dzieci i młodzież w tematykę Unii Europejskiej.

Sample image

      Zalecenia Unii Europejskiej dokładnie określają, że główny kierunek w edukacji w dziedzinie świadomego obywatelstwa powinien być skierowany ku wzmocnieniu świadomości politycznej młodzieży (umożliwiając im rozwój zainteresowania uczestnictwem w życiu politycznym i zaangażowaniem społecznym, wzmocnienie ich wiedzy, rozwój umiejętności oraz zaoferowanie wsparcia do rozwijania swoich kompetencji w zakresie efektywnej integracji w życiu społecznym), zrozumieniu różnic tożsamości (identyfikacja tożsamości przedstawicieli mniejszości przez instytucje edukacyjne) oraz identyfikacja i zrozumienie roli mediów (odpowiedzialność  dziennikarska w prezentowaniu prawdziwych i obiektywnych treści).

      Kierując się wspólnym dobrem organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie Active Communities for Europe podjęły wspólny wysiłek stawiając kolejny krok w edukacji obywatelskiej.

Czytaj więcej...

      Aby osiągnąć zamierzone cele nauczyciele lub pracownicy administracji mają do dyspozycji cały wachlarz możliwości, a metody te, będące rezultatem nieformalnej edukacji, dowiodły w praktyce swojej wysokiej użyteczności i skuteczności. Mogą one pomóc instytucjom szkolnym zbliżyć się do upragnionych celów w dziedzinie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i uczenia tego uczestnictwa. Ta metoda, przedstawiona jako podstawa całego projektu i stanowiąca bazę dla poniższych ćwiczeń otrzymała nazwę Teatr Uciśnionych.

      Teatr Uciśnionych wykorzystuje interaktywne techniki do wspierania społecznych i politycznych zmian. Widz bierze tu czynny udział w akcji i staje się "współaktorem", doświadczającym, ukazującym i zmieniającym otaczającą go rzeczywistość.

      Teatr Uciśnionych stosuje metody teatralne Augusto Boali, brazylijskiego teatrologa praktyka, który rozpoczął eksperymentowanie z nimi w latach sześćdziesiątych.

      Teatr odzwierciedla sytuacje, w których ludzie są pozbawieni podstawowych praw jednostki i wspólnoty. Interaktywne gry są inspirowane prawdziwymi sytuacjami oraz walką o prawa człowieka.  Metoda ta jest stosowana przez nauczycieli, studentów, artystów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów, trenerów i wielu innych.

Czytaj więcej...

Osoby do kontaktu

Sample image

Piotr Grześków

Koordynator
p.grzeskow@fpnik.pl
Sample image

Bartłomiej Leśniak


b.lesniak@fpnik.pl

_______Partnerzy_____